قیمت سرویس خواب : 56,137,180 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
  • بدون احتساب بنچ

    ● ابعاد کلی : 360W × 206D × 85H
  • ● وزن : 130

{{ showProductDetailsTXT}}

  • فضای مورد نیاز برای تخت و دو پاتخت : 360W × 206D × 85H

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 130 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 0 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سرویس خواب لانا

قیمت سرویس خواب : 56,137,180 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 51,502,000 تومان

سرویس خواب النا

قیمت سرویس خواب : 95,348,840 تومان
با پارچه 500 ت 98,809,590 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 87,476,000 تومان

سرویس خواب کیا

قیمت سرویس خواب : 64,975,663 تومان
با پارچه 500 ت 67,537,163 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 59,610,700 تومان

سرویس خواب رونیکا

قیمت سرویس خواب : 73,902,000 تومان
با پارچه 500 ت 77,717,000 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 67,800,000 تومان

ارسال نظر