مدیران تولیکا

مهندس محمد عباسیان

مدیرعامل و موسس صنایع چوب و فلز تولیکا

شماره تلفن : 09120337433

ایمیل: tolica.ceo@gmail.com