مدیران تولیکا

مهندس محمد عباسیان

مدیرعامل و موسس شرکت صنایع چوب و فلز تولیکا

شماره تلفن : 09120337433

ایمیل: tolica.ceo@gmail.com

مهندس احمد عباسیان

مدیر کارخانه صنایع چوب و فلز تولیکا

شماره تلفن : 09120337438

ایمیل: tolica.logestic@gmail.com