قیمت سرویس خواب : 106,807,901 تومان
با پارچه 500 ت 109,096,901 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
  • ● ابعاد کلی : 370W × 231D × 90H
  • ● متراژ چرم سرتخت : 4.2 متر

{{ showProductDetailsTXT}}

  • فضای مورد نیاز برای تخت و دو پاتخت : 370W × 231D × 90H
  • متراژ پارچه : 4.2

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 0 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 4.2 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سرویس خواب چیلان

قیمت سرویس خواب : 106,807,901 تومان
با پارچه 500 ت 109,096,901 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 97,988,900 تومان

سرویس خواب تویا

قیمت سرویس خواب : 76,676,704 تومان
با پارچه 500 ت 80,927,704 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 70,345,600 تومان

سرویس خواب کیا

قیمت سرویس خواب : 64,975,663 تومان
با پارچه 500 ت 67,537,163 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 59,610,700 تومان

سرویس خواب رونیکا

قیمت سرویس خواب : 73,902,000 تومان
با پارچه 500 ت 77,717,000 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 67,800,000 تومان

ارسال نظر