ست شش نفره مبلمان پذیرایی

ست شش نفره مبلمان شامل یک عدد مبل سه نفره ، یک عدد مبل  دو نفره و یک عدد مبل یک نفره است که در این قیمت گذاری به همراه یک میز جلو مبلی مستطیلی و دو عدد کنار مبلی در نظر گرفته شده است