میز تلوزیون

میز تلوزیون در چیدمان دکوراسیون داخلی نقش بسیار مهمی دارد . در حقیقت محل چیدمان میز تلوزیون به محلی برای یک رویدادطراحی داخلی تبدیل می شود که عاملی برای جمع شدن افراد در این محل خواهد بود . میز تلوزیون می تواند در فضای نشیمن یا در اتاق مخصوص تماشای تلوزیون واقع شود که در صورت هماهنگی طرح آن با مبلمان فضا تاثیر مثبتی بر انرژی دریافتی شما از فضا خواهد داشت .