قیمت سرویس خواب : 95,348,840 تومان
با پارچه 500 ت 98,809,590 تومان

کلیه قیمت ها بدون احتساب قیمت پارچه می باشد.
  • ● ابعاد کلی : 350W × 210D × 120H
  • ● متراژ پارچه : 6.35 متر
  • ● وزن :212

{{ showProductDetailsTXT}}

  • فضای مورد نیاز برای تخت و دو پاتخت : 350W × 210D × 120H
  • متراژ پارچه : 6.35

{{ showProductMainDetailsTXT}}

  • وزن : 212 کیلوگرم
  • مساحت پارچه : 6.35 متر

{{ showProductDescriptionTXT}}

سفارشی سازی انتخاب

سرویس خواب النا

قیمت سرویس خواب : 95,348,840 تومان
با پارچه 500 ت 98,809,590 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 87,476,000 تومان

سرویس خواب لاریسا

قیمت سرویس خواب : 100,182,990 تومان
با پارچه 500 ت 105,632,990 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 91,911,000 تومان

سرویس خواب ورتا

قیمت سرویس خواب : 87,538,554 تومان
با پارچه 500 ت 100,046,304 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 80,310,600 تومان

سرویس خواب تویا

قیمت سرویس خواب : 76,676,704 تومان
با پارچه 500 ت 80,927,704 تومان

انتخاب گزینه های فروش شروع از 70,345,600 تومان

ارسال نظر