غرفه شرکت صنایع چوب تولیکا در همایش تخصصی

غرفه شرکت صنایع چوب تولیکا در همایش تخصصی

شرکت صنایع چوب تولیکا در همایش تخصصی ABRANG که مربوط به تصویر، نور، صدا که در محل هتل پارس مشهد در روز پنجشنبه مورخ 93/03/07 برگزار شد شرکت نمود و دارای غرفه اختصاصی بود و به بازدید کنندگان از غرفه مذکور بگهای هدیه اهدا نمود.

ارسال نظر