آدرس کارخانه

مشهد -شهرک صنعتی توس - فاز 2- اندیشه 11 - انتهای دانش 10


تلفن تماس :

05138475582

فکس

051-35412224

کد پستی :

9185113111

ایمیل

info@tolica.ir

آدرس نمایشگاه مرکزی

مشهد-حد فاصل میدان شهید منتظری ( تلویزیون ) و سه راه بعثت

تلفن تماس :

051-35412700

نمابر :

051-35412224

پست الکترونیکی :

info@tolica.ir

Fast contact with the organization units: